មានសំណួរទេ?ហៅទូរស័ព្ទមកយើង៖+86-13256715179

RPT(Ring-Pull-Tab) Lids