មានសំណួរទេ?ហៅទូរស័ព្ទមកយើង៖+86-13256715179

កំប៉ុងរលោង

 • Sleek can 200ml

  កំប៉ុងរលោង 200ml

  ២០២/២០៤-៣១២

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ៩៦ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  កំប៉ុងរលោងមានរូបរាងទំនើប និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅគ្រប់ម៉ាកយីហោជាច្រើន។
  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml (8.4oz), 310ml, 330ml, 355ml (12oz)

  កំប៉ុងតូចរលោង 200ml មានទំហំកំប៉ុងពេញនិយមសម្រាប់សំលៀកបំពាក់ផ្សព្វផ្សាយ
 • Sleek can 250ml

  កំប៉ុងរលោង 250ml

  ២០២/២០៤-៤០៨

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ១១៥ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  កំប៉ុងរលោងមានរូបរាងទំនើប និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅគ្រប់ម៉ាកយីហោជាច្រើន។
  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml (8.4oz), 310ml, 330ml, 355ml (12oz)
 • Sleek can 310ml

  កំប៉ុង 310ml

  ២០២/២០៤-៥០៧

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ១៣៨ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  កំប៉ុងរលោងមានរូបរាងទំនើប និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅគ្រប់ម៉ាកយីហោជាច្រើន។
  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml (8.4oz), 310ml, 330ml, 355ml (12oz)
 • Sleek can 355ml(12oz)

  កំប៉ុងរលោង 355ml (12oz)

  ២០២/២០៤-៤០៨

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ១១៥ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  កំប៉ុងរលោងមានរូបរាងទំនើប និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅគ្រប់ម៉ាកយីហោជាច្រើន។
  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml (8.4oz), 310ml, 330ml, 355ml (12oz)
 • sleek 269ml cans

  កំប៉ុង 269ml រលោង

  ២០២/២០៤-៤១៣

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ១២២ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml, 269ml, 310ml, 330ml, 355ml (12oz)
 • Sleek can 330ml

  កំប៉ុង 330ml

  ២០២/២០៤-៥១២

  កម្ពស់កំប៉ុង៖ ១៤៦ ម។
  អង្កត់ផ្ចិតតួ: 204 (57mm)
  អង្កត់ផ្ចិតអាចបញ្ចប់: 202 (54mm)

  កំប៉ុងរលោងមានរូបរាងទំនើប និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅគ្រប់ម៉ាកយីហោជាច្រើន។
  ចំណុះ៖ 200ml, 250ml (8.4oz), 310ml, 330ml, 355ml (12oz)